Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Passar insatsen in i något av insatsområdena och bidrar till att uppfylla målen?

Projektet ska ha en tydlig koppling till något av insatsområdena omställning, matproduktion eller upplevelser. Kika i kortversionen av utvecklingsstrategin

Insatsen innebär tydlig samverkan och/eller samarbete

Samarbete/Samverkan avser att två eller flera aktörer genomför en insats tillsammans för gemensam nytta. Det kan till exempel handla om aktivt utbyte av information eller att planera eller genomföra gemensamma aktiviteter.

Sökande har genomförandekapacitet

Sökande med partners visar poå god genomförandekapacitet då dessa har kompetens, kapacitet och resurser.

Insatsen har en tydlig lokal förankring och bygger på underifrånperspektiv

Med lokal förankring avses att det finns ett lokalt identifierat behov hos de som berörs och att det finns stöd för projektet bland boende och verksamma i det lokala området. Projektet har ett resultat som landar lokalt och bärs vidare av lokala aktörer. Med underifrånperspektiv avses att idén och initiativet ska komma från de som berörs och att lokalt engagemang ska tillvaratas. Personer som berörs är de som aktivt deltar i eller påverkas av projektets insatser.

Budgeten motsvarar insatsen med avseende på förväntat resultat

Storleken på det sökta stödet är rimligt i relation till de målvärden som projektet siktar på att uppnå.

Projektet är nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Projektet beaktar principen om hållbar utveckling

Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Den bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. De tre dimensionerna ska ses som en långsiktig helhet.

 

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.