Strategi

Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och mig, varje dag!

Vi vänder oss till landsbygdens alla aktörer som vill skapa en bred nytta och innovativ utveckling genom Leadermetoden.

 

Leader Bohusläns utvecklingsstrategi

Utvecklingsområdet följer kommungränserna och sträcker sig från Strömstad i norr till Kungälv och Öckerö i söder men inkluderar även södra skärgården, en del av Göteborgs kommun

Strategin för Leader Bohuslän har framtagits genom workshops där representanter från alla tre sektorer deltagit för att kunna definiera utmaningar och möjligheter i det lokala utvecklingsområdet med perspektiv på nuläget och sikte på framtiden. Workshopmaterialet har bearbetats av en skrivgrupp som har summerat tre mål för strategin:

  • Mål 1 – Omställning till hållbart, attraktivt liv och arbete
  • Mål 2 – Lokal och resilient matproduktion
  • Mål 3 – Upplevelser i världsklass

Utvecklingsstrategin är ett styrdokument för Leader Bohuslän. Det formulerar hur vi ska arbeta, våra mål och insatsområden, vilka som berörs och vad som måste uppfyllas för att generera projektmedel, hur organisationen ska se ut och hur programmet ska utvärderas. Leader Bohuslän är en sammanslagning av två Leaderområden: Leader Bohuskust och Gränsbygd och Leader Södra Bohuslän.

Kortversion av strategin

Insatsområde 1

Omställning

Det första insatsområdet är format för att uppnå Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete. Detta område handlar om insatser som stödjer hållbar lokal samhällsutveckling, social delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan och nätverk samt skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller strategier och exempel för; omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende.

Vad betyder omställning?

Det kan handla om att förena människor runt utveckling av hållbara strukturer, livsstilar och vanor då vår största utmaning i modern tid är att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Det har öppnats för nya möjligheter för den digitala omställningen på landsbygden genom att pandemin tvingade många till förändring.

Vi ser en stor potential i att landsbygden kan gå före staden för att skapa satsningar som kan visa på goda exempel. Att ta fram gemensamma lösningar genom exempelvis lokalt engagemang inom cirkularitet och återbruk, modeller för samutnyttjande och samägande och ett fokus på unga; genom att involvera dem i föreningslivet och öppna för fler boenden till målgruppen.

Hållbar innovation och gemensamma lokala satsningar kan vara nycklar för förändring.

insatsområde 2

Matproduktion

Det andra insatsområdet är skapat för att uppnå Mål 2: Lokal och resilient matproduktion. Området inriktar sig på insatser för utveckling av produkter, innovationer och företag inom hållbara blåa och gröna näringar, logistik och förädling, som kan leda till fler arbetstillfällen. Fokus ligger på lokal och närproducerad mat utifrån livsmedelsförsörjning, samverkan och minskad klimatpåverkan.

Vad betyder matproduktion?

Att nya trender föds ur perioder med nya behov såsom den digitala omställningens framväxt genom pandemin har skapat behovet på ökad tillgänglighet av lokalproducerad mat. Där finns en stark koppling till begreppet resiliens som i Leader Bohusläns utvecklingsstrategi används som en kraft att hantera förändringar, stå emot och fortsätta att utvecklas.

Från innevarande programperiod har det gjorts många innovativa satsningar där projekten kan agera som exempel på hur Leader genom samverkan och partnerskap är ett multi facetterat verktyg. Exempelvis är nu leaderprojekt inom vattenbruk redo för större kommersiella steg, vilket inte hade varit möjligt utan stöd.

Insatser som hör hemma i detta område är exempelvis tillgänglighet av mark för andelsjordbruk och tillsammansodling, teknik- och kompetensutveckling inom livsmedelsproduktion och landbaserat vattenbruk, digital utveckling och resursdelning för små verksamheter, diversifiering av produktion, lokala försäljningsstrategier och annat som kan öka resiliens.

Insatsområde 3

Upplevelser

Det tredje insatsområdet är format för att uppnå Mål 3: Upplevelser i världsklass. Det handlar om att bidra till aktiviteter som utvecklar destinationen Bohusläns potential för turister såsom för lokalinvånare.

Vad betyder upplevelser?

Det finns idag ett stort utbud av upplevelser i världsklass men detta behöver utvecklas. Bohuslän-tänket behöver definieras och spridas för att skapa en holistisk anda över vad som är Bohuslän. Vi kan tillsammans lyfta goda exempel som kan bli kännetecken för upplevelser i vår region.

Insatser kan vara exempelvis att bidra till samverkan för tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter, fler tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen samt att bidra till genuin profilering och kunskaps- och kompetensutveckling. Detta kan ske genom satsningar på utveckling av kulturaktiviteter, vandringsleder, tillgänglighet till naturen, gastronomisk utveckling och tillgänglighet på service och mat, friluftsliv och båtliv.

Dessa upplevelser kan utformas året runt och skapar därmed ett utbud som involverar lokalinvånare likaså som turister. En förväntad konsekvens är att möjligheterna för ett ökat antal helårsboende i vårt område stärks.

Läs hela strategin